Skip to content

Brugerbetingelser

Dette websted ("webstedet") er ikke beregnet til brugere under 18 år. Dette websted ejes af LEO Pharma A/S og administreres af LEO Pharma AB. I forbindelse med disse brugerbetingelser betyder "vi", "os" og "vores" LEO Pharma A/S og LEO Pharma AB. Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af webstedet eller disse brugerbetingelser, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, du finder ved slutningen af disse brugerbetingelser.

Brugerbetingelser for .dk

Disse brugerbetingelser gælder for det samlede indhold af webstedet og for al korrespondance med dig og/eller tredjemand på vores vegne. Ved at bruge webstedet angiver du, at du accepterer disse betingelser, uanset om du vælger at registrere dig hos os, og at du accepterer brugen af dine personoplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne for beskyttelse af personoplysninger på dette websted Retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger, der udgør en del af disse brugerbetingelser. Hvis du tilmelder dig vores ™ Patient Support Service, giver du udtrykkeligt samtykke til, at dine personoplysninger bruges som anført i samtykkeerklæringen i bilag I til retningslinjerne for beskyttelse af personoplysninger. Brug ikke webstedet, hvis du ikke kan acceptere disse brugerbetingelser.

 • Hvis du beslutter dig for at tilmelde dig og oprette en konto, vil din konto forblive aktiv, medmindre du ikke benytter den i 90 dage. Efter denne periode vil du modtage op til to e-mails med oplysninger om, at din konto vil blive deaktiveret, hvis du ikke genaktiverer den. Hvis du ikke bruger din konto inden for 14 dage efter modtagelse af den tredje e-mail fra os, vil din konto blive deaktiveret.
 • Oplysningerne på dette websted offentliggøres alene til informationsformål. Vi bestræber os på løbende at ajourføre indholdet, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet eller fejlfrit, eller at indholdet kan benyttes som forventet af brugerne af dette websted. Vi kan heller ikke garantere, at brugerne af dette websted vil opleve en bedre livskvalitet. Indholdet stilles udelukkende til rådighed til din information. Oplysningerne på webstedet udgør ikke rådgivning eller anbefalinger og må ikke anvendes som erstatning for rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge.
 • Dette websted indeholder links til tredjepartswebsteder, som vi ikke har nogen form for kontrol over. Linkene skal ikke opfattes som en anerkendelse af nogen af de oplysninger, produkter eller tjenester, der tilbydes eller vises via disse websteder. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at disse websteder sandsynligvis er underlagt deres egne retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger, og at vi ikke kan drages til ansvar for disse retningslinjer og for disse websteder. Læs disse retningslinjer, inden du sender personoplysninger til disse websteder.
 • Det er ikke muligt at besvare eller sende spørgsmål til .dk, da siden ikke overvåges hverken på mail eller på telefonnumret.
 • Webstedet kan i perioder være lukket på grund af vedligeholdelse eller fejl eller af andre årsager uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for sådanne funktionsfejl, forsinkelser eller afbrydelser.
 • Vi træffer alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dette websted mod computervirus, orme, trojanske heste eller andre trusler. Vi garanterer dog ikke, at dette websted er fri for skadelige programmer og fralægger os ethvert ansvar for eller erstatningsansvar i forbindelse med tab forårsaget af skadelige programmer, der er modtaget via dette websted eller via filer, der er downloadet fra dette websted.
 • LEO Pharma A/S er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle rettigheder (herunder enhver ophavsret) til alle tekster, grafiske elementer og computerkoder på dette websted, det overordnede design af dette websted samt udvalget, arrangementet og præsentationen af alle materialer på dette websted. Vi kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen til at bruge indholdet på dette websted. Indholdet må ikke kopieres til andre formål end til dit eget personlige og ikke-kommercielle brug med bibeholdelse af alle ophavsrettigheder og andre ejendomsretlige forhold. Undtagen som det udtrykkeligt er angivet på dette websted, er det ikke tilladt at kopiere, vise, downloade, modificere, reproducere eller overføre alle eller dele af indholdet, uanset til hvilket forum eller ved hjælp af hvilken metode, uden vores forudgående skriftlige godkendelse.
 • I følge disse brugerbetingelser kan vi ikke gøres ansvarlige for tab eller skade forårsaget af os eller af vores datterselskaber under omstændigheder, hvor: (a) vi ikke har forsømt vores juridiske omsorgspligt; (b) et sådant tab eller en sådan skade ikke er et resultat af en sådan forsømmelse, der med rimelighed kunne forudses; (c) et sådant tab eller en sådan skade forværres som følge af din overtrædelse af disse brugerbetingelser. Vores ansvar omfatter ikke i noget tilfælde tab relateret til dig, som fx tab af data, tabt indtjening eller afbrydelse af forretningsdriften. Ingen dele af denne aftale begrænser eller tilsidesætter vores erstatningspligt for død eller legemsbeskadigelse som følge af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores medarbejdere, datterselskaber, kontrahenter eller agenter.
 • Vi kan bringe disse brugerbetingelser til ophør, hvis: (a) du overtræder nogle af de væsentlige bestemmelser i disse brugerbetingelser (eller handler på en måde, der tydeligt viser, at du ikke har til hensigt eller ikke er i stand til at overholde bestemmelserne i disse brugerbetingelser); (b) lovgivningen kræver, at vi gør det; (c) vi ikke længere yder patientstøtte i det land, hvor du bor, eller hvorfra du bruger patientstøttetjenesterne; eller (d) leveringen af patientstøttetjeneste efter vores opfattelse ikke længere er rentabel.
 • Vi forbedrer løbende vores kommunikationsmetoder og føjer ny funktionalitet og nye funktioner til dette websted. Som følge af disse løbende ændringer, ændringer i lovgivningen og den teknologiske udvikling vil vores datapraksis ændre sig løbende. Hvis og når vores datapraksis ændres, vil vi (hurtigst muligt) oplyse om ændringerne på dette websted, så du bliver gjort opmærksom på ændringerne. Du bør jævnligt kontrollere denne side.
 • Disse brugerbetingelser er knyttet til din person, og du må ikke overlade dem eller nogen af dine rettigheder i henhold til disse brugerbetingelser til tredjemand uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 • Hvis en bestemmelse i disse brugerbetingelser af en kompetent domstol betegnes som ulovlig, ugyldig eller uanvendelig, ændres den pågældende bestemmelse, således at den kan håndhæves og er gyldig i videst muligt omfang.

Kontakt os

LEO Pharma AB
Box 404
201 24 Malmö
Tel.: +46 40 35 20 00
E-mail: info.dk@leo-pharma.com